instalacje sanitarne

projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, instalacje sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Projekty instalacji sanitarnych


	WENTYLACJA GRAWITACYJNA


Wybór rodzaju wentylacji ( wentylacja grawitacyjna czy wentylacja mechaniczna ) nastręcza inwestorowi wiele trudności i nasuwa kilka pytań
Czy budynek musi mieć wentylację?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 149.2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

Co to jest wentylacja grawitacyjna?

Wentylacja grawitacyjna jest to rodzaj wentylacji, gdzie ruch powietrza w przewodach wentylacyjnych wywoływany jest różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Gdy już zdecydujemy się na wentylację grawitacyjną musimy zastanowić się, jakie wymogi musi spełnić wentylacja grawitacyjna i jakie wymogi muszą być spełnione aby działa prawidłowo.

Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdziemy w polskiej normie PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania
5.1.1. Przekroje przewodów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza w następujących warunkach:
a) temperatura zewnętrzna +12 °C,
b) temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temperaturze obliczeniowej wg PN-82/B-02402; dla pomieszczeń nieogrzewanych (np. piwnice) należy przyjmować temperaturę wewnętrzną +16 °C,
c) regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne - w położeniu otwartym,

5.1.2. Przewody wywiewne. Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach budynku.

5.1.3. Prowadzenie przewodów. Przewody wywiewne należy prowadzić pionowo przy ścianach wewnętrznych. Dopuszcza się odchylenie przewodów od pionu do 30°. Wyloty przewodów ponad dachem powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru.

5.1.4. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia.

Podsumowując: Wentylacja grawitacyjna musi zapewnić wymianę powietrza w ilości spełniającej wymagania polskich norm i rozporządzeń przy temperaturze zewnętrznej +12°C. Ponieważ ruch powietrza wywołany jest siłami natury należy odpowiednio dobrać przekroje przewodów. Siłę ciągu kominowego możemy łatwo obliczyć korzystając ze wzoru:

Dp=(roz - row)*g*h

[Pa] = ([kg/m3] - [kg/m3])* [m/s2] * [m] = [kg/m*s2] = [N/m2] = [Pa]

roz - gęstość powietrza na zewnątrz budynku [kg/m3]
row - gęstość powietrza wewnątrz budynku [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s]
h - wysokość komina [m]

Przykład:
wysokość komina h= 2 metry
wartość przyspieszenia ziemskiego g=9,81 m/s2

Dp=(1,236 - 1,2)* 9,81 *2 = 0,706 Pa

Jak widać przy temperaturze zewnętrznej równej +12°C oraz wysokości komina 2 metry uzyskujemy bardzo niewielką siłę ciągu kominowego, która musi pokonać opory przepływu powietrza przez kanał wentylacji grawitacyjnej. Na wartość oporu kanały mają wpływ następujące elementy:
  • powierzchnia efektywna kratki wentylacyjnej
  • opór kanału komina - materiał czyli chropowatość oraz kształt czyli ilość załamań
  • kształt komina oraz typ wywietrzaka

Przy projektowaniu wentylacji grawitacyjnej należy porównać wartość siły ciągu kominowego z wartością oporu przepływu wymaganego strumienia powietrza.

projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, sezonowe, pn-en-12831, biuro projektowe, biuro projektowe instalacji sanitarnych, projekt instalacji centralnego ogrzewania, warszawa, instalacje sanitarne warszawa, instalacje-sanitarne
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski