instalacje sanitarne

projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, instalacje sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± Projekty instalacji sanitarnych

	WENTYLACJA
	PROJEKTY INSTALACJI WENTYLACJI
	ILE POWIETRZA NAWIEWAĆ DO POMIESZCZEŃ ?


Strumień objęto¶ciowy powietrza nawiewanego do pomieszczeń wynika z:
- bilansu cieplno-wilgotno¶ciowego
- obwi±zuj±cych przepisów prawa budowlanego

wentylacja w budynkach mieszkalnych
wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego
wentylacja w budynkach użyteczno¶ci publicznej
wentylacja szatni
wentylacja umywalnia
wentylacja natrysków
wentylacja ustępów
wentylacja jadalni
wentylacja pomieszczeń do wypoczynku
wentylacja palarni

ROZPORZˇDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 149.1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebęd±cych pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotycz±cej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielko¶ci strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywan± na pobyt stały w projekcie budowlanym.


POLSKA NORMA PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczno¶ci publicznej - Wymagania
2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
2.1. Wentylacja mieszkań
2.1.2. Strumień objęto¶ci powietrza wentylacyjnego dla mieszkania okre¶lony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b).
Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:
- dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazow± lub węglow± - 70 m3/h,
- dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczn±:
- w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h,
- w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h,
- dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczn± - 50 m3/h,
- dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h,
- dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h,
- dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h.
- dla pokoju mieszkalnego, w przypadku okre¶lonym 2.1.1.b) - 30 m3/h.
Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazow± powinny mieć mechaniczn± wentylację wywiewn±; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.
3. WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
3.1. Strumień objęto¶ci powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej:
- dla pokojów mieszkalnych i sypialnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca, przy czym ł±czny strumień powietrza dla pokoju nie powinien być niższy od 1 wymiany na godzinę;
- dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. ¶wietlice, pokoje nauki, jadalnie) - 20 m3/h dla każdej przebywaj±cej osoby;
- dla kuchni, łazienek i ustępów, przeznaczonych do użytku indywidualnego - wg 2.1.2.
- dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach - 30 m3/h dla każdej osoby.
Strumień powietrza wentylacyjnego dla kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przeznaczonych dla wspólnego użytku mieszkańców, oraz innych nie wymienionych pomieszczeń - powinien odpowiadać obowi±zuj±cym przepisom lub szczegółowym wymaganiom technologicznym i sanitarnym.
4. WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNO¦CI PUBLICZNEJ
4.1. Strumień objęto¶ci powietrza wentylacyjnego
4.1.1. Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywaj±cej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumień powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla każdej osoby.
Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci, strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony do 15 m3/h dla każdego dziecka.
Strumień powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, w których występuj± inne poza ludĽmi Ľródła zanieczyszczeń powietrza, należy okre¶lić na podstawie odrębnych wymagań.
4.1.2. W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach strumień objęto¶ci powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m3/h dla każdej przebywaj±cej osoby, a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach - co najmniej 50 m3/h dla każdej osoby.


ROZPORZˇDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze¶nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
ZAŁˇCZNIK Nr 3 WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZˇDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH

SZATANIE
§ 7.3. W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotn± wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę.

UMYWALNIE I POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI
§ 24.2. W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotn± wymianę powietrza w ci±gu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ci±gu godziny.

USTĘPY
§ 27.3. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilo¶ci nie mniejszej niż 50 m3/h na 1 miskę ustępow± i 25 m3/h na 1 pisuar.

JADALNIE
§ 35. W pomieszczeniu jadalni należy zapewnić przynajmniej 2-krotn± wymianę powietrza w ci±gu godziny.

POMIESZCZENIA DO WYPOCZYNKU
§ 39. W pomieszczeniach higieny osobistej kobiet oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 38, należy zapewnić przynajmniej dwukrotn± wymianę powietrza w ci±gu godziny.

PALARNIE
§ 42. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotn± wymianę powietrza w ci±gu godziny.

projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831, biuro projektowe, biuro projektowe instalacji sanitarnych, projekt instalacji centralnego ogrzewania, warszawa, instalacje sanitarne warszawa, instalacje-sanitarne
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski